fbpx
Financiele begrippen in het Duits Balans

Financiële begrippen in het Duits

Hieronder vind je een lijst met de meest voorkomende financiële begrippen in het Duits, zoals balans en winst- en verliesrekening. Sommige begrippen zijn vergelijkbaar of gemakkelijk te raden, zoals Bilanz en Aktiv. Maar Rücklage is weer een begrip dat zich niet zo eenvoudig laat raden.

Lijst met financiële Nederlandse en Duitse begrippen

Nederlands Duits
Naamloze vennootschap (NV)
Aktiengesellschaft (AG)
Besloten vennootschap (BV)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Jaarrekeningen
Jahresabschluss

Balans-begrippen in het Duits

Balans Duits
Activa
Aktiv
Immateriële vaste activa
Immaterielle Vermögensgegenstände
Materiële vaste activa
Materielle Vermögensgegenstände
Financiële vaste activa
Finanzanlagen
Onderhanden werk
Unfertige Erzeugnisse
Debiteuren
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Overlopende activa
Sonstige Forderungen
Effecten
Wertpapiere / Aktien
Liquide middelen
Kassenbestand und Bankguthaben
Passiva
Pasiv
Verplichtingen
Verbindlichkeiten
Eigen vermogen
Eigenkapital
Gestort en opgevraagd kapitaal
Gezeichnetes Kapital
Algemene reserve
Gewinnrücklage
Wettelijke reserve
Gesetzliche Rücklage
Agioreserve
Kapitalrücklage
Voorzieningen
Rückstellungen
Langlopende schulden
Langfristige Verbindlichkeiten
Kortlopende schulden
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Crediteuren
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung
Overlopende passiva
Rechnungsabgrenzungsposten

Winst- en verliesrekening & winst en verliesrekening begrippen in het Duits

Balans Duits
Umsatz
Omzet
Netto Omzet
Nettoumsatz
Kostprijs omzet
Wareneinsatz
Bruto-marge
Bruttomarge
Verkoopkosten
Vertriebskosten
Algemene kosten
Allgemeine Kosten
Afschrijvingen
Abschreibungen
Netto omzetresultaat
Nettobetriebsergebnis
Rentebaten
Zinsertrag
Rentelasten
Zinsaufwand
Winst/verlies deelnemingen
Gewinn/Verlust Beteiligungen
Buitengewone baten en lasten
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Belastingen
Steuer / Steueraufwendungen
Netto Winst
Nettogewinn

Ken je deze blogs al?

Privélessen Duits

Vragen?

Neem eenvoudig contact met ons op via mail of telefoon. We antwoorden (meestal) direct of uiterlijk binnen 24 uur.